(1BG 2700 (358348-B21

  |   اچ پی (HP)   |   RAM   |   (1BG 2700 (358348-B21